Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 305 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 305 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 306 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 306 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 307 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 307 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 308 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 308 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 309 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 309 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 310 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 310 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 311 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 311 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 312 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 312 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 316 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 316 Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NIE) in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 317 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /home/kari100/domains/crowdfunding.pl/public_html/stowarzyszenie/wp-content/plugins/statpress-visitors/statpress.php on line 317 Statut | Polskie Towarzystwo Crowdfundingu

Statut

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CROWDFUNDINGU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 § 1

 Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

 § 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 § 3

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 § 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 Rozdział II
Cele i sposoby działania

 §5

1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie idei crowdfundingu, krzewienie działalności charytatywnej, dążenia do poprawy legislacji w zakresie ustawodawstwa dotyczącego zbiórek publicznych oraz dążenie do poprawy legislacji w zakresie ustawodawstwa dotyczącego pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorców.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) wspieranie inicjatyw społeczeństwa sieciowego,

2) wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania finansowania,

3) wspieranie drobnych przedsiębiorców na rynku kapitałowym,

4) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości,

5) organizowanie spotkań i konferencji dotyczących idei crowdfundingu,

6) prowadzenie serwisu internetowego promującego ideę crowdfundingu,

7) organizowanie szkoleń.

 Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną.

2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy lub swojego przedstawiciela.

 § 8

 Członkowie dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 § 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

4. Członkowie wspierający mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia również na czas określony. Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, członkowie wspierający ustalają w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia i określają w deklaracji członkowskiej.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej akceptację statutowych celów Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania wszystkich obowiązków, w tym finansowych, wynikających ze Statutu, przepisów prawa i deklaracji członkowskiej. Zarząd podejmuje w tym zakresie uchwałę w ciągu 30 dni od wpłynięcia deklaracji. Uchwała Zarządu jest ostateczna.

2. Przyznanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu.

 § 11

 1. Członek zwyczajny ma prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:

1) udziału w Walnych Zebraniach Członków i głosowania nad uchwałami przez nie podejmowanymi,

2) uczestniczenia w zebraniach, festiwalach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny posiada czynne oraz bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) uiszczenia opłaty wpisowej i regularnego opłacania składek członkowskich, a także innych świadczeń, do których spełniania na rzecz Stowarzyszenia się zobowiązał.

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji. Pismo wysłane przez Stowarzyszenie do członka, zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, ma moc prawną doręczenia w ostatnim dniu terminu, w którym możliwe było odebranie listu poleconego przez tego członka. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do zmiany adresu poczty elektronicznej.

 § 12

 1. Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa określone w §11 ust. 1. Członek wspierający i honorowy nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia o którym mowa w §11 ust. 2.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w Walnych Zebraniach Członków i zabierać głos w kwestiach będących przedmiotem obrad.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

5. Do członków wspierających i honorowych § 11 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

 § 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty zdolności prawnej przez osobę prawną lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną,

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

4) wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,

5) pozbawienia członkostwa honorowego.

2. Zarząd może z inicjatwy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu:

1) opóźnienia w zapłacie składek członkowskich lub innych zobowiązań o dłużej niż 3 miesiące; skreślenie może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległych zobowiązań we wskazanym w wezwaniu terminie,

2) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu zawinionego przez członka:

1) działania sprzecznego z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) uchylania się od wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego w razie działania przez członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków następuje na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Bezskuteczny upływ terminu na odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu powoduje skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

6. Podjęcie przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia powoduje zawieszenie w prawach członkowskich.

7. Ustanie członkostwa w przypadkach określonych w:

1) ust. 1 pkt 1) – następuje z chwilą złożenia rezygnacji,

2) ust. 1 pkt 2) – następuje z chwilą śmierci lub utraty zdolności prawnej,

3) ust. 1 pkt 3)-5) – z chwilą bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w pkt.5 lub nieuwzględnienia odwołania o którym mowa w ust. 5.

8. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkostwa honorowego, z podaniem przyczyny i – w przypadku, gdy uchwała była podjęta przez Zarząd – z pouczeniem o możliwości odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 § 14

 1. Składki członkowskie uiszczane przez członków zwyczajnych są naliczane za roczne okresy, począwszy od 1 stycznia danego roku i powinny być uiszczane jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku za rok, w którym składka jest uiszczana.

2. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni uiszczają opłatę wpisową i składkę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Członkowi, którego członkostwo ustało w ciągu roku kalendarzowego, nie przysługuje zwrot składki zapłaconej za ten rok.

4. Pomoc finansowa lub rzeczowa, do udzielenia której zobowiązał się członek wspierający, powinna zostać udzielona Stowarzyszeniu w sposób i w terminach określonych deklaracją członkowską.

5. Wysokość składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń jest ustalana przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. Przedmiotowa uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia do dnia wejścia w życie kolejnej uchwały.

 Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 § 15

 Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 Walne Zebranie Członków

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

2) w drugim terminie, wyznaczonym przez Zarząd na wypadek braku kworum w pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o odwołaniu członka Zarządu w czasie jego kadencji zapada większością 2/3 głosów.

5. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków.

6. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział i głosować na Walnym Zebraniu Członków przez pełnomocnika. Członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zebraniu Członków. Pełnomocnictwo takie powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów.

7. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

 § 17

 1. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd.

2. O miejscu, dacie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi wysłanymi na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd uprawniony jest wyznaczyć na ten sam dzień drugi termin Walnego Zebrania Członków na wypadek braku na pierwszym terminie kworum uprawniającego do podejmowania uchwał.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej do 30 czerwca.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w razie potrzeby w każdym czasie.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2) i 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z porządkiem obrad obejmującym co najmniej te kwestie, których żądają wnioskodawcy.

9. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną.

10. Członkowie Stowarzyszenia, którzy wystosowali żądanie wskazane w ust. 7 punkt 3) niniejszego paragrafu są uprawnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez nich odpowiedniego żądania.

11. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków jeżeli na Walnym Zebraniu Członków wszyscy członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 § 18

 1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, a w razie nieobecności wszystkich Członków Zarządu – Członek Komisji Rewizyjnej. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

2. Do zliczania głosów oddanych podczas głosowania oraz sprawdzania listy obecności Walne Zebranie Członków może powołać komisję skrutacyjną składającą się z co najmniej 2 osób.

3. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach (z wyjątkiem wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków) oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz Stowarzyszenia lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków zwyczajnych obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków nie może powziąć uchwały, chyba że są na nim obecni lub reprezentowani wszyscy członkowie zwyczajni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.

5. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i osobę sporządzającą protokół.

7. Każda uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i może zostać zaskarżona przez członka Stowarzyszenia do sądu.

 § 19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

1) głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) Statutu i jego zmian,

3) przeniesienia siedziby Stowarzyszenia,

4) ustalania liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także określania ich funkcji w tych organach,

6) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

7) absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonanych przez nich obowiązków,

8) wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

9) opłaty wpisowej należnej od nowo przyjętego członka zwyczajnego,

10) wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11) odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

12) nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,

13) w innych sprawach wniesionych pod obrady Zebrania,

14) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

2. Sprawy określone w ust. 1 pkt 6) i 7) należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrana Członków.

3. Członek Stowarzyszenia nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących:

1) jego odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu,

2) zatwierdzenia przygotowanych przez tego członka jako członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawozdania,

3) udzielenia mu absolutorium z pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,

4) zwolnienia go z zobowiązania wobec Stowarzyszenia,

5) jego skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,

6) sporu między nim a Stowarzyszeniem.

 Zarząd

§ 20

 1. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Funkcje członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

2. Wybór członków Zarządu i ich liczba jest każdorazowo ustalana przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród członków Stowarzyszenia.

5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Ustalając datę wygaśnięcia mandatu członka Zarządu bierze się pod uwagę wyłącznie pełne lata obrotowe, w których członek Zarządu pełnił swoją funkcję.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje tylko członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym Stowarzyszenia.

7. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

8. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie.

9. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu, skład Zarządu jest uzupełniany w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w ciągu 14 dni od dnia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. W razie gdyby Zarząd nie mógł zwołać lub nie zwołał Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zebranie Członków może również zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 § 21

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (w stosunkach z osobami trzecimi) i w stosunkach z członkami Stowarzyszenia,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

5) realizacja celów statutowych i programu działania Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

6) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i ich składanie na Walnym Zebraniu Członków,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),

9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

10) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków.

3. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych ze skutkiem dla Stowarzyszenia.

4. Członek Zarządu nie jest zobowiązany do poszukiwania kontrahentów dla Stowarzyszenia w ramach prowadzonej przez nie działalności statutowej.

 § 22

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

2. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

3. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

4. Dwóch członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

6. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia są w szczególności:

1) podjęcie decyzji o przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia,

2) podjęcie decyzji o skreśleniu lub o wykluczeniu członka Stowarzyszenia,

3) podjęcie decyzji o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie lub o pozbawienie członkostwa honorowego.

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 § 23

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

3. Zarząd działa na podstawie Statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Zarządu, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności.

4. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością, przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

5. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego. Funkcje członków Komisji Rewizyjnej oraz liczbę członków tej Komisji w danej kadencji ustala Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

3. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2-9 Statutu.

4. Członek Zarządu, likwidator oraz zatrudniony w Stowarzyszeniu główny księgowy nie mogą być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Powyższe ograniczenie stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

 § 25

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzanych kontroli,

3) prawo żądania od Zarządu zwołania Walnego Zebrania Członków,

4) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadkach opisanych w § 17 Statutu,

5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

6) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdań finansowych,

7) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego,

8) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania. Komisja Rewizyjna powinna zostać powiadomiona o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu.

 § 26

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zabierać głos we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może delegować innego członka Komisji Rewizyjnej do udziału w posiedzeniach Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalać regulamin Komisji Rewizyjnej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

 Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

 § 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz papiery wartościowe.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych:

 § 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie od członków zwyczajnych,

2) pomoc finansowa lub rzeczowa pochodząca od członków wspierających,

3) dochody z majątku Stowarzyszenia,

4) dotacje,

5) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych,

6) darowizny, zapisy i spadki,

7) korzyści z ofiarności publicznej,

2. Stowarzyszenie może obejmować akcje i udziały, tworzyć spółki prawa handlowego, fundacje i inne osoby prawne oraz przystępować do już istniejących spółek, fundacji i innych osób prawnych.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 29

 Zmiana Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów. Postanowienia § 16 ust. 3 Statutu mają zastosowanie.

 § 30

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów. Postanowienia § 16 ust. 3 Statutu mają zastosowanie.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może powołać likwidatorów oraz wskazać przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 Rozdział VII
Przepisy przejściowe

 § 31

 1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia jest uprawnione do wyboru pierwszego składu osobowego władz Stowarzyszenia.”

 

 

  • RSS
  • Facebook